Algemene voorwaarden

  1. Wiersma Mensonides is een maatschap bestaande uit natuurlijke- en/of rechtspersonen die zich ten doel stelt de advocatuur te beoefenen (“WM”). Een lijst van partners in WM wordt op verzoek beschikbaar gesteld. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door WM, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon verbonden aan WM wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek, dat voor de situatie zoals bedoeld in de vorige zin een regeling geeft, en die van artikel 7:407, tweede lid Burgerlijk Wetboek, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht wordt gegeven, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
  2. Indien de uitvoering van een opdracht door WM leidt tot aansprakelijkheid van WM, haar partners (inclusief de bestuurders daarvan), werknemers of andere natuurlijke of rechtspersonen verbonden aan WM, dan zal die aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt zijn tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de door WM afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat op grond van voornoemde verzekering voor rekening van WM komt. Een kopie van de verzekeringspolis, waarvan het dekkingsplafond per gebeurtenis ruimschoots het door de Nederlandse Orde van Advocaten voorgeschreven minimum overstijgt, ligt ter inzage op het kantooradres van WM. Indien onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering, om welke reden dan ook, niet wordt uitgekeerd dan is iedere aansprakelijkheid van WM beperkt tot EUR 15.000 of, indien het door de cliënt betaalde honorarium dat met de betreffende opdracht is gemoeid meer beloopt, tot het beloop van dat aan WM betaalde honorarium met een maximum van EUR 50.000. WM is in geen geval aansprakelijk voor enige schade geleden door de opdrachtgever ten gevolge van werk of advies van WM dat geen betrekking heeft op Nederlands recht.
  3. In het kader van de uitvoering van een opdracht heeft WM het recht om al dan niet in Nederland werkzame derden die niet aan WM verbonden zijn in te schakelen. WM is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden, noch voor de gevolgen daarvan. Het is mogelijk dat derden als bedoeld in de vorige zin van dit artikel hun aansprakelijkheid beperken of uitsluiten. WM gaat ervan uit, en bedingt zo nodig bij deze, dat een opdracht aan WM de verlening aan WM inhoudt van de bevoegdheid een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking of -uitsluiting mede namens de opdrachtgever al dan niet stilzwijgend te aanvaarden. Indien niettegenstaande de uitsluiting daarvan in dit artikel de tekortkoming van een derde leidt tot aansprakelijkheid van WM, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het laagste van de volgende twee bedragen: (i) het bedrag dat de opdrachtgever bij een rechtstreekse aanspraak jegens die derde had kunnen ontvangen; of (ii) het bedrag ten belope waarvan WM, met inachtneming van bovenstaand artikel 2, aansprakelijk is voor de tekortkoming van deze derde.
  4. Niet alleen WM, haar partners (inclusief de bestuurders daarvan), werknemers en alle andere natuurlijke of rechtspersonen verbonden aan WM zijn gerechtigd zich op deze algemene voorwaarden te beroepen, maar ook derden die bij de uitvoering van een opdracht door WM werden ingeschakeld. Dit geldt evenzeer voor (bestuurders van) (rechts)personen met inbegrip van hun eventuele erfgenamen, indien zij voor een gebeurtenis of tekortkoming zoals bedoeld in de artikelen 2. en 3. van deze algemene voorwaarden aansprakelijk worden gehouden nadat zij niet meer verbonden zijn aan althans werkzaam zijn voor WM.
  5. Alle aanspraken van opdrachtgevers en derden vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd kenbaar zijn gemaakt aan WM binnen één jaar nadat de opdrachtgever respectievelijk de derde bekend was, of redelijkerwijze kon zijn, met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert en/of met de dientengevolge geleden of te lijden schade.
  6. Op de dienstverlening door WM is de door de Nederlandse Orde van Advocaten verplicht gestelde kantoorklachtenregeling van toepassing. Deze regeling is te raadplegen via https://wmlaw.nl/klachtenregeling. Indien een klacht na behandeling conform de kantoorklachtenregeling niet is opgelost, kan deze aan de hierna in artikel 7 vermelde rechtbank worden voorgelegd.
  7. Op de rechtsverhouding tussen WM en haar opdrachtgever, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de Rechtbank Amsterdam is bevoegd van enig geschil onder die rechtsverhouding of algemene voorwaarden kennis te nemen. Indien WM als eisende partij optreedt, is zij in afwijking hiervan bevoegd het geschil aanhangig te maken bij de voor de opdrachtgever in aanmerking komende buitenlandse rechter.
  8. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende en/of vervolgopdrachten. Deze algemene voorwaarden zijn gesteld in de Nederlandse en Engelse taal en in geval van geschil over inhoud of strekking van de voorwaarden geeft de Nederlandse tekst de doorslag.